Рубрика: Статии

Данъчно третиране по ЗКПО на липси и брак на активи

Category: Статии Comments: No comments

FISH II.II.4

ПРОЧЕТИ...

Заедно да продължим и през 2015г.

Category: Статии Comments: No comments

         В началото на новата 2015 година ни позволете да Ви пожелаем тя да бъде успешна и плодотворна за всички Вас. Да Ви донесе най-вече здраве, късмет и повече радостни моменти!

         Както досега така и тази година нашият екип ще продължи да предлага широк набор от услуги в областа на счетоводството, данъчното облагане и извършването на инвентаризации и тематични проверки, като се стреми да постигне превъзходство при обслужването на своите клиенти. Ще продължим да работим заедно с нашите клиенти и да се гордеем с нашите услуги, знаейки, че резултатът от тях ще доведе до икономически разтеж на Вашите фирми...

ПРОЧЕТИ...

Инвентаризация на Незавършеното производство и полуфабрикатите

Category: Статии Comments: No comments

Към незавършеното производство и полуфабрикатите на собствено производство, които се отчитат в сметките за производството, се отнасят:


детайлите, възлите, както и изделията, обработката и сглобяването не са завършени, не напълно окомплектованите готови изделия и непродадената на склад готова продукция.
Преди да започне описването на незавършеното производство, необходимо е да се направи следното:
1...

ПРОЧЕТИ...

Инвентаризация на касовата наличност

Category: Статии Comments: No comments

Касова Наличност


При инвентаризацията на касовата наличност и другите парични средства се проверяват чрез най-внимателно по единично преброяване на всички намиращи се в касата пари, ценни книжа и др. При установяване на фактическата паричнаналичност в касата се вземат в предвид наличните пари, а също и пощенските и държавните таксови марки, когато се отчитат като парична наличност.
Забранява се включването в касовата наличност на каквато и да е било документи или раз...

ПРОЧЕТИ...

Отчитане на заемите за придобиване на материални дълготрайни активи

Category: Статии Comments: No comments

Отчитане на заемите за придобиване на материални дълготрайни активи.

Изхождайки от посочените критерии за клаифициране на заемите, кредитите за придобиването на дълготрайни активи, следва да се разглеждат като дългосрочни инвестиционни и ипотечни кредити с периодични вноски по реда на предваритално определен и договорен с клиента погосителен план.
За да се предостави заем за придобиване на дълготраен материален актив, банковият клиент следва да представи в банката: писмено искане за кре...

ПРОЧЕТИ...

Резултати от инвентаризацията

Category: Статии Comments: No comments

              Резултатите от инвентаризацията се осчетоводяват в рамките на месеца, за който се отнася инвентаризацията. По изключение при инвентаризиране на големи обекти, когато инвентаризацията продължава дълго време и не е възможно резултатите да бъдат осчетоводени за същия месец, се разрешава по преценка и под лична отговорност на управителя и на главния счетоводител на предприятието това да стане за месеца през който са завършени работите по инвентаризирането. Резултатите от започналите инвентаризации през годината се осчетоводяват задължително в рамките на годишното приключване...

ПРОЧЕТИ...

Етапи на Инвентаризация

Category: Статии Comments: No comments

Извършването на инвентаризация преминава през няколко етапа:

1. Подготовка за провеждане на инвентаризацията.

2. Фаkтическа проверка на отделните елементи на имуществото на предприятието в натурални и стойностни измерители.

3. Съпоставка на данните за фактическите наличности на инвентаризираните обекти с данните от счетоводните регистри.

4. Установяване на евентуални разлики при съпоставяне на данните.

5...

ПРОЧЕТИ...

Инвентаризация – СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ

Category: Статии Comments: No comments

Инвентаризация – СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ

         Нормативната основа за инвентаризация е уредена от закона за счетоводството (гл.4) и Националния сметкоплан (част 1, т. В). Инвентаризацията е процес на подготовка и фактическа проверка чрез различни способи на стойностите и натуралните параметри на активите и пасивите на предприятието към точно определена дата, съпоставяне на получените резултати със счетоводните данни и установяване на евентуални разлики...

ПРОЧЕТИ...

наредба № 3 за отчетността в общественото хранене

Category: Статии Comments: No comments

НАРЕДБА № 3 ЗА ОТЧЕТНОСТТА В ОБЩЕСТВЕНОТО ХРАНЕНЕ
ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНАТА ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИТЕ В сила от 01.04.1979 г.
Обн. ДВ. бр.34 от 27 Април 1979г., отм. ДВ. бр.53 от 3 Юли 1990г.
Отменена с параграф единствен от Наредбата на отменяне на Наредба № 3 за отчетността в общественото хранене – ДВ, бр. 53 от 3 юли 1990 г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1...

ПРОЧЕТИ...

Същност и значение на инвентаризацията като счетоводен способ

Category: Статии

Същност и значение на инвентаризацията като счетоводен способ

В процеса на осъществяваната стопанска дейност могат да настъпят изменения, които протичат независимо от волята на хората. Изменения от подобен характер могат да се дължат на: естествени фири на материалните запаси; погиване на активи в резултат на стихийни бедствия, грешки при приемането и отпускането на материали, продукция, стоки и т.н. Тези изменения не са обхванати чрез първичните счетоводни документи, откъдето следва, че не са намерили отражение по счетоводните сметки...

ПРОЧЕТИ...