Рубрика: Статии

Протокол за инвентаризация на каса

Category: Статии

ПРОТОКОЛ

за инвентаризация на каса

 

Инвентаризационен опис № ………………..
за инвентаризация на ……………………………………

Инвентаризационна комисия в състав: (трите имена и длъжност)

Председател: ……………………………………………………………………………………………………
и членове: 
1 ………………………………………………………………………………………………………………………….
2 …………………………………………………………………………………………………………………………
3 ………………………………………………………………………………………………………………………….
съгласно Заповед на управителя № ………. от ………..20 ….. г. проведе инвентаризация на ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
с материално отговорно лице ……………………………………………...

ПРОЧЕТИ...

Метод на инвентаризация

Category: Статии

Същност на метода.

                    Методът на инвентаризация е счетоводен метод, но в същото време е и метод на финансовия контрол.
        Инвентаризацията е метод за съпоставка на фактеческото състояние на активите и пасивите на предприятието към даден момент( към датата на инвентаризацията) с отразените данни по счетоводните документи и регистри.
        Инвентаризациите се извършват от комисия, назначена със заповед на ръководителя на предприятието...

ПРОЧЕТИ...

Определение за инвентаризация

Category: Статии

Какво е инвентаризацията?

ПРОЧЕТИ...