Резултати от инвентаризацията

Category: Статии Comments: No comments

              Резултатите от инвентаризацията се осчетоводяват в рамките на месеца, за който се отнася инвентаризацията. По изключение при инвентаризиране на големи обекти, когато инвентаризацията продължава дълго време и не е възможно резултатите да бъдат осчетоводени за същия месец, се разрешава по преценка и под лична отговорност на управителя и на главния счетоводител на предприятието това да стане за месеца през който са завършени работите по инвентаризирането. Резултатите от започналите инвентаризации през годината се осчетоводяват задължително в рамките на годишното приключване.

             В обяснителната записка към годишния отчет се предвижда задължително раздел “Инвентаризации”, към който се прилага ведомостта за резултатите от инвентаризацията на МДА и НДА, съдържаща данни за резултатите от проведените през годината инвентаризации.

 

                          Инвентаризационен опис  N

за инвентаризация на ……………

Инвентаризацонна комисия в състав: Председател: ……….

и членове: 1 ……………  2 …………..  3 ……………  ,съгласно Заповед на управителя N ………. от ………..201 … г. проведе инвентаризация на ……….

с материално отговорно лице ………. Инвентаризацията започна на ……………. в ………. часа, и завърши на ……… в ………. часа.

При инвентаризацията бяха установени и описани следните наличности:

N по ред

Шифър

Наименование на активите

Мярка

Количество

Единична цена

Стойност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всичко отчетна стойност:   Инвентаризационна комисия:

словом: ……….     Председател: ……….

      Членове:  1. …………..

  1.  ………….

МОЛ: ………….             3. ………….

                                              Сравнителна ведомост

за резултатите от проведената инвентаризация

на обект ……………

с материално отговорно лице …………….

шифър

Наименование на актива

мярка

Единична цена

Наличност по сч. данни

Установено по инв. опис

Разлики

 

 

 

 

 

количество

стойност

количество

Стойност

липси

Излишъци

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол

Ст

Кол

Ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Всичко      Инвентаризационна комисия:

………201… г.      Председател: …………..

      Членове:  1. ………..

                2. ……….

                3. ……….

Протокол

за компенсации на липси и излишъци

липси

излишъци

наименование

количество

стойност

наименование

количество

стойност

 

 

 

 

 

 

 

 

общо:           общо:

дата:……………          подпис на 

                                                            управителя:…………..

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>