Отчитане на заемите за придобиване на материални дълготрайни активи

Category: Статии Comments: No comments

Отчитане на заемите за придобиване на материални дълготрайни активи.

Изхождайки от посочените критерии за клаифициране на заемите, кредитите за придобиването на дълготрайни активи, следва да се разглеждат като дългосрочни инвестиционни и ипотечни кредити с периодични вноски по реда на предваритално определен и договорен с клиента погосителен план.
За да се предостави заем за придобиване на дълготраен материален актив, банковият клиент следва да представи в банката: писмено искане за кредит с информация за фирмата, правният й статут, номер и дата на съдебното решение за регистрация, дата на вписване в Търговския регистър на съответния окръжен съд, предмет на дейност, извлечение от протокола (решението), с което се упълномощават лицата да представляват фирмата при сключване на кредитни сделки и други.
С цел гарантиране интересите на банката, потенциалният кредитополучател следва да направи икономическа обосновка на мероприятието и бизнес оценка на конюнктурата на пазар, анализ и оценка на тенденциите в промянат на цените и изменение във финансовото състояние на фирмата при евентуалното реализиране на предложението за кредитиране на проект.
Важен момент от организацията на предоставянето на кредитите е проверката на финансовото състояние на кредитополучателя въз основа на: баланса, отчета за приходите и разходите към последното приключване, финансови отчети и документи, финансови анализи, декларация за собствени средства и кредити от други банки.
………………………..
1.) За просрочени лихви при левови кредити:
А) 
Дебит с/ка 4965 Вземания по просрочени лихви в левове
Кредит с/ка 4961 Вземания по начислени лихви в левове
Б) 
Дебит с/ка 6226 Разходи за формиране на провизии по просрочени
лихви
Кредит с/ка 2516 Провизии за покриване на просрочени лихви
…………………………..
1.) При подаване на иска в съда:

Дебит с/ка 4440 Вземания по съдебни спорове
Кредит с/ки от подгрупа 228 Просрочени заеми за придобиване
на дълготрайни материални
активи
Кредит с/ка 4965 Вземания по просрочени лихви в левове
Кредит с/ка 4966 Вземания по просрочени лихви във валута

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>