Етапи на Инвентаризация

Category: Статии Comments: No comments

Извършването на инвентаризация преминава през няколко етапа:

1. Подготовка за провеждане на инвентаризацията.

2. Фаkтическа проверка на отделните елементи на имуществото на предприятието в натурални и стойностни измерители.

3. Съпоставка на данните за фактическите наличности на инвентаризираните обекти с данните от счетоводните регистри.

4. Установяване на евентуални разлики при съпоставяне на данните.

5. Документиране на резултатите от инвентаризацията.

Етапът на подготовка за провеждане на инвентаризациите започва с разработването на годишен план за инвентаризиране на активите и пасивите на предприятието. В него се посочват отделните обекти, подлежащи на инвентаризация, с техните конкретни особености, и броя на инвентаризациите, които ще се извършват през отчетния период, като те са съобразени с нормативните изисквания посочени в закона за счетоводството, чл.34 т.1.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>