инвентаризация tagged posts

Същност и значение на инвентаризацията като счетоводен способ

Category: Статии

Същност и значение на инвентаризацията като счетоводен способ

В процеса на осъществяваната стопанска дейност могат да настъпят изменения, които протичат независимо от волята на хората. Изменения от подобен характер могат да се дължат на: естествени фири на материалните запаси; погиване на активи в резултат на стихийни бедствия, грешки при приемането и отпускането на материали, продукция, стоки и т.н. Тези изменения не са обхванати чрез първичните счетоводни документи, откъдето следва, че не са намерили отражение по счетоводните сметки...

ПРОЧЕТИ...

Метод на инвентаризация

Category: Статии

Същност на метода.

                    Методът на инвентаризация е счетоводен метод, но в същото време е и метод на финансовия контрол.
        Инвентаризацията е метод за съпоставка на фактеческото състояние на активите и пасивите на предприятието към даден момент( към датата на инвентаризацията) с отразените данни по счетоводните документи и регистри.
        Инвентаризациите се извършват от комисия, назначена със заповед на ръководителя на предприятието...

ПРОЧЕТИ...