инвентаризации tagged posts

Напред през 2018 г. с екипи в цяла България

Category: Uncategorized Comments: No comments


Все повечето фирми започват Аутсорсинг /ползване на външни фирми за изпълнение на услуги/

В тази насока ние предлагаме инвентаризации на Вашите магазини, складове,  хотели, работещи и не работещи бизнеси в извън работно време, нощни инвентаризации или по желание на клиента.

Отворени сме за среща, въпроси и коментари по отправеното предложение от наша страна.

 Пожелаваме си 2018 година да бъде изпълнена с много успехи и творчески устрем...

ПРОЧЕТИ...

Заедно да продължим и през 2015г.

Category: Статии Comments: No comments

         В началото на новата 2015 година ни позволете да Ви пожелаем тя да бъде успешна и плодотворна за всички Вас. Да Ви донесе най-вече здраве, късмет и повече радостни моменти!

         Както досега така и тази година нашият екип ще продължи да предлага широк набор от услуги в областа на счетоводството, данъчното облагане и извършването на инвентаризации и тематични проверки, като се стреми да постигне превъзходство при обслужването на своите клиенти. Ще продължим да работим заедно с нашите клиенти и да се гордеем с нашите услуги, знаейки, че резултатът от тях ще доведе до икономически разтеж на Вашите фирми...

ПРОЧЕТИ...

Инвентаризация точно навреме

Category: Uncategorized Comments: No comments

         Останаха само още два месеца до началото на годишното счетоводно прикючване. А първият встъпителен етап от годишното счетоводно приключване е инвентаризацията. Нейното пълноценно провеждане е гаранция за изготвянето на верен годишен финансов отчет. 
         От друга страна всяка фирма на определен етап от развитието си се нуждае от външен поглед върху организацията и функционирането на бизнеса си...

ПРОЧЕТИ...

Инвентаризация на Незавършеното производство и полуфабрикатите

Category: Статии Comments: No comments

Към незавършеното производство и полуфабрикатите на собствено производство, които се отчитат в сметките за производството, се отнасят:


детайлите, възлите, както и изделията, обработката и сглобяването не са завършени, не напълно окомплектованите готови изделия и непродадената на склад готова продукция.
Преди да започне описването на незавършеното производство, необходимо е да се направи следното:
1...

ПРОЧЕТИ...

Инвентаризация на касовата наличност

Category: Статии Comments: No comments

Касова Наличност


При инвентаризацията на касовата наличност и другите парични средства се проверяват чрез най-внимателно по единично преброяване на всички намиращи се в касата пари, ценни книжа и др. При установяване на фактическата паричнаналичност в касата се вземат в предвид наличните пари, а също и пощенските и държавните таксови марки, когато се отчитат като парична наличност.
Забранява се включването в касовата наличност на каквато и да е било документи или раз...

ПРОЧЕТИ...

Етапи на Инвентаризация

Category: Статии Comments: No comments

Извършването на инвентаризация преминава през няколко етапа:

1. Подготовка за провеждане на инвентаризацията.

2. Фаkтическа проверка на отделните елементи на имуществото на предприятието в натурални и стойностни измерители.

3. Съпоставка на данните за фактическите наличности на инвентаризираните обекти с данните от счетоводните регистри.

4. Установяване на евентуални разлики при съпоставяне на данните.

5...

ПРОЧЕТИ...

Инвентаризация – СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ

Category: Статии Comments: No comments

Инвентаризация – СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ

         Нормативната основа за инвентаризация е уредена от закона за счетоводството (гл.4) и Националния сметкоплан (част 1, т. В). Инвентаризацията е процес на подготовка и фактическа проверка чрез различни способи на стойностите и натуралните параметри на активите и пасивите на предприятието към точно определена дата, съпоставяне на получените резултати със счетоводните данни и установяване на евентуални разлики...

ПРОЧЕТИ...

наредба № 3 за отчетността в общественото хранене

Category: Статии Comments: No comments

НАРЕДБА № 3 ЗА ОТЧЕТНОСТТА В ОБЩЕСТВЕНОТО ХРАНЕНЕ
ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНАТА ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИТЕ В сила от 01.04.1979 г.
Обн. ДВ. бр.34 от 27 Април 1979г., отм. ДВ. бр.53 от 3 Юли 1990г.
Отменена с параграф единствен от Наредбата на отменяне на Наредба № 3 за отчетността в общественото хранене – ДВ, бр. 53 от 3 юли 1990 г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1...

ПРОЧЕТИ...

Същност и значение на инвентаризацията като счетоводен способ

Category: Статии

Същност и значение на инвентаризацията като счетоводен способ

В процеса на осъществяваната стопанска дейност могат да настъпят изменения, които протичат независимо от волята на хората. Изменения от подобен характер могат да се дължат на: естествени фири на материалните запаси; погиване на активи в резултат на стихийни бедствия, грешки при приемането и отпускането на материали, продукция, стоки и т.н. Тези изменения не са обхванати чрез първичните счетоводни документи, откъдето следва, че не са намерили отражение по счетоводните сметки...

ПРОЧЕТИ...

Метод на инвентаризация

Category: Статии

Същност на метода.

                    Методът на инвентаризация е счетоводен метод, но в същото време е и метод на финансовия контрол.
        Инвентаризацията е метод за съпоставка на фактеческото състояние на активите и пасивите на предприятието към даден момент( към датата на инвентаризацията) с отразените данни по счетоводните документи и регистри.
        Инвентаризациите се извършват от комисия, назначена със заповед на ръководителя на предприятието...

ПРОЧЕТИ...