Метод на инвентаризация

Category: Статии

Същност на метода.

                    Методът на инвентаризация е счетоводен метод, но в същото време е и метод на финансовия контрол.
        Инвентаризацията е метод за съпоставка на фактеческото състояние на активите и пасивите на предприятието към даден момент( към датата на инвентаризацията) с отразените данни по счетоводните документи и регистри.
        Инвентаризациите се извършват от комисия, назначена със заповед на ръководителя на предприятието. В Закона за счетоводството е определен минималния брой инвентаризации за отчетния период по счетоводни обекти. Задължително се извършва инвентаризация при смяна на материално- отговорното лице .

Инвентаризациите могат да бъдат планови и извънпланови. Също така :
    пълни- обхващат всички счетоводни обекти,
    частични – за част от обектите,
    тематични – предизвикани от конкретна потребност- смяна на материално отговорното лице, при залежаване на стоки и др.
    комплексни- за взаимно свързани обекти.