обществено хранене tagged posts

наредба № 3 за отчетността в общественото хранене

Category: Статии Comments: No comments

НАРЕДБА № 3 ЗА ОТЧЕТНОСТТА В ОБЩЕСТВЕНОТО ХРАНЕНЕ
ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНАТА ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИТЕ В сила от 01.04.1979 г.
Обн. ДВ. бр.34 от 27 Април 1979г., отм. ДВ. бр.53 от 3 Юли 1990г.
Отменена с параграф единствен от Наредбата на отменяне на Наредба № 3 за отчетността в общественото хранене – ДВ, бр. 53 от 3 юли 1990 г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1...

ПРОЧЕТИ...