Същност и значение на инвентаризацията като счетоводен способ

Category: Статии

Същност и значение на инвентаризацията като счетоводен способ

В процеса на осъществяваната стопанска дейност могат да настъпят изменения, които протичат независимо от волята на хората. Изменения от подобен характер могат да се дължат на: естествени фири на материалните запаси; погиване на активи в резултат на стихийни бедствия, грешки при приемането и отпускането на материали, продукция, стоки и т.н. Тези изменения не са обхванати чрез първичните счетоводни документи, откъдето следва, че не са намерили отражение по счетоводните сметки. В резултат на това възникват различия между документираното и фактическото състояние на отделни отчетни обекти Като елемент на метода на счетоводството инвентаризацията се прилага за обхващане и отразяване на онези изменения в активите и пасивите на предприятието, които не могат да бъдат непосредствено документирани. Някои от тези изменения имат обективен характер и не зависят от волята на човека. Става въпрос за процеси като изпаряване, изсъхване, свиване и др., в резултат на които настъпват несъответствия в количеството и качеството на съответните материални активи. Друга част се дължат на разпиляване, пакетиране, преливане и т.н. Трети са резултат от действията на трети лица, непреодолима сила или случайно събитие (стихийно бедствия, кражби, злоупотреби и др.).

За установяване на всички тези изменения в активите и пасивите се прилага способът инвентаризация. Тя се определя като способ за фактическа проверка (чрез измерване, броене, теглене и др.) на количествените и стойностни параметри на активите и пасивите на предприятието към определен момент, съпоставянето им със счетоводните данни и установяване на евентуалните разлики.

На инвентаризация подлежат всички активи и пасиви на предприятието. В зависимост от специфичния характер на капитала, активите и пасивите се прилагат различни средства и способи за тяхното инвентаризиране. По един начин се инвентаризират дълготрайните активи, по друг разчетните взаимоотношения, по трети собствения капитал и т.н.

Инвентаризацията се извършва в съответствие с предварително изготвен план-график. Планът обикновено има секретен характер и следва да бъде предложен за утвърждаване от ръководителя или от упълномощено от него лице. В него следва да намерят отражение конкретни въпроси като обектите, които ще подлежат на инвентаризиране, видовете инвентаризации /пълни, частични или тематични/, състава на комисиите, които ще ги извършват, сроковете за започване и завършване на инвентаризациите, сроковете за осчетоводяване на резултатите от инвентаризациите и др. Целесъобразно е в плана за инвентаризациите да се разграничат броя и сроковете на текущите инвентаризации на отчетните обекти, подлежащи на инвентаризиране /материали, стоки, продукция, парични средства и др./ и инвентаризациите, които се извършват в края на годината при годишно приключване.

Задължително се извършва инвентаризация при смяна на материално – отговорното лице.

Разграничават се няколко технологични етапа и процедури при извършването на инвентаризацията. Тя се открива в присъствието на комисията и на МОЛ на което се връчва листа за попълване на декларация за временното присъствие на чужди материални или парични ценности. Тази процедура изключва възможността да се оспорват констатирани резултати. Задължителна процедура е установяването на фактическата наличност на активите и пасивите, чрез броене, измерване и документално издирване. Процесът на инвентаризацията се съпътства със съставяне на инвентаризационен опис. В него се отразява всеки от обектите на инвентаризацията в спокойно и в натурално измерение. Отделно или като съчетание с първия документ се съставя сравнителна ведомост.

В сравнителната ведомост намират отражение количествените и качествените и стойностните и натуралните измерения на фактически установените активи, съпоставени с отразената за тях счетоводна информация. Разликите се явяват като липси и излишъци на активи.

Специфичен характер има съставеният при инвентаризация на разчети /с клиенти, доставчици, други дебитори и кредитори/ документ Протокол за резултатите от инвентаризация на разчети. Резултатите, които се отразяват в него са от съпоставката но документално установените по счетоводни данни с потвърдените разчети от съответните контрагенти. Искането за потвърждаване си използва като задължителна процедура при одита на годишния счетоводен отчет, при финансова или данъчна ревизия.

При инвентаризацията като междинен резултат се получават липси и излишъци. Законово е разрешено те да се компенсират, при условие, че между тях има непосредствена причинна връзка. Данните се записват в Протокол за компенсация на липси и излишъци.

При наличието на естествени загуби /фири/ и липси, се попълва Протокол за одобряване на естествени загуби и на липси за сметка на предприятието. Естествените загуби или фири не са право на МОЛ. Те се признават само, ако са налице всички предпоставки за това – намаление на теглото, обема, размера и други в рамките на нормативно установените величини за всеки отделен обект. Признаването на фирите е възможно само след компенсация между липси и излишъци.

ОЧАКВАЙТЕ ОЩЕ ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯТА КАТО СПОСОБ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ !!!