Протокол за инвентаризация на каса

Category: Статии

ПРОТОКОЛ

за инвентаризация на каса

 

Инвентаризационен опис № ………………..
за инвентаризация на ……………………………………

Инвентаризационна комисия в състав: (трите имена и длъжност)

Председател: ……………………………………………………………………………………………………
и членове: 
1 ………………………………………………………………………………………………………………………….
2 …………………………………………………………………………………………………………………………
3 ………………………………………………………………………………………………………………………….
съгласно Заповед на управителя № ………. от ………..20 ….. г. проведе инвентаризация на ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
с материално отговорно лице ………………………………………………………………………………….. .

Инвентаризацията започна на ……………….. в ………. часа, и завърши на  ……………. в ……….  часа.
При инвентаризацията бяха установени и описани следните наличности:

№ по ред

Шифър

Наименование на активите

Мярка

Количество

Единична цена

Стойност

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Всичко отчетна стойност:………………………………../словом: ……………………………………………../

Инвентаризационна комисия:(подпис)

Председател: ………………………….
и членове: 
1 …………………………
2 …………………………
3 …………………………                                                       МОЛ: ……………………………………