Определение за инвентаризация

Category: Статии

Какво е инвентаризацията?

това е проверка, чрез различни способи на натуралните и стойностните параметри на активите и пасивите на предприятието към точно определена дата, съпоставяне на получените резултати със счетоводните данни и установяване на евентуални разлики.

Извършването на инвентаризацията е процес, в който са ангажирани не само счетоводителите. В този процес задължително се включват управителите на съответното предприятие, материално-отговорните лица и одиторите, като за всяко едно лице е отредена специфична и незаменима роля.

ИЗТОЧНИК