Инвентаризация – СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ

Category: Статии Comments: No comments

Инвентаризация – СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ

         Нормативната основа за инвентаризация е уредена от закона за счетоводството (гл.4) и Националния сметкоплан (част 1, т. В). Инвентаризацията е процес на подготовка и фактическа проверка чрез различни способи на стойностите и натуралните параметри на активите и пасивите на предприятието към точно определена дата, съпоставяне на получените резултати със счетоводните данни и установяване на евентуални разлики.

Всички предприятия независимо от тяхната юридическа форма и големина, инвентаризират имуществото си. инвентаризирането на имуществото на предприятието е специфична форма на вътрешно-финансовия контрол, чрез която се установява фактическото състояние на активите и пасивите към определена дата. На инвентаризация подлежат активите и пасивите на предприятието.

Инвентаризацията се извършва при следните периоди и случай:

1. Един път на две години на материалните и нематериалните дълготрайни активи, и не по-малко от един път в годината за останалите активи и пасиви във връзка със съставяне на ГСО.

2. При смяна на материално отговорното лице.

         3. По искане на контролния съвет, прокуратурата, съда и Сметната палата.

4. По инициатива на ръководителя на предприятието 

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>