Инвентаризация на Незавършеното производство и полуфабрикатите

Category: Статии Comments: No comments

Към незавършеното производство и полуфабрикатите на собствено производство, които се отчитат в сметките за производството, се отнасят:


детайлите, възлите, както и изделията, обработката и сглобяването не са завършени, не напълно окомплектованите готови изделия и непродадената на склад готова продукция.
Преди да започне описването на незавършеното производство, необходимо е да се направи следното:
1. Да се предадат в складовете всички ненужни на производственото поделение материали, купени отвън детайли и полуфабрикати и всички детайли, и възли, обработката на които е завършена.
2. Да се предадат по съответния ред всички бракувани детайли и всички отпадъци, и да се представят за проверка детайлите и възлите със съмнителна годност.
3. Намиращите се в производствените поделения детайли и възли, както и полуфабрикатите, представляващи незавършено производство, трябва да бъдат подредени по начин, който улеснява правилното и удобно установяване на тяхното количество.
Проверката на остатъците от незавършеното производство в детайли и възли се извършва чрез фактическо преброяване, претегляне и измерване.
Инвентаризационните описи се съставят отделно за всяко производствено поделение, като се посочват номера на поръчката, наименованието на части, степента на готовност или стадия на обработка, количеството или обемът.
Суровините, материалите и купените отвън полуфабрикати, които се намират по работните места още не подложени на каквато и да била обработка, не се включват в описите на незавършеното производство. Те се инвентаризират отделно и се описват в отделни описи.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>